Det var manga, manga somvimlade runt pamama-galan!